ANBI Beleidsplan STOEP, Stichting tot Ontwikkeling van het Ecologisch Papeneiland,

 STOEP is ook bekend als Ecologisch Papeneiland,.

Contactadres: Langeraarseweg 9, 2461CD Ter Aar

Mail: info@papeneiland-langeraar.nl

KVK nummer: 73899453

RSIN / fiscaal nummer STOEP: 859703216

Bankrekening: NL 77 RABO 0337 8590 78 t.n.v. Stichting Papeneiland.

 

Bestuur van STOEP

 Het bestuur van de op 1 februari 2019 opgerichte Stichting tot Ontwikkeling van het Ecologisch Papeneiland, wordt bemensd door leden van VELP, Dorpsraad Rondom de Plassen en Scouting Wapata.

Voorzitter: P.W.A. van Eijk, 08/10/1960, Westkanaalweg 109, 2461EK,Ter Aar.

Secretaris/penningmeester: J.A van Tol, 08/05/1946, Langeraarseweg 9, 2461CD, Ter Aar.

Bestuurslid: A.G. Slof, 27/01/1964, Bosveen 11, 2461HA, Ter Aar.

Bestuurslid: H.J. Egberts, 06/06/1946, Heemraadsingel 13, 2461SP, Ter Aar.


Het beloningsbeleid van STOEP

 De bestuurders en vrijwilligers ontvangen noch een beloning voor hun bestuurs- noch voor overige te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de stichting. Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie of werkzaamheden ten behoeve van de stichting gemaakte kosten. De stichting heeft geen personeel in vaste of tijdelijke dienst.


Achtergrond van STOEP

 De oevers van de Langeraarse Zuidplas zijn zowel vanaf de Langeraarseweg als de Paradijsweg grotendeels privé eigendom en niet publiek toegankelijk.De aanleg van een openbaar eiland is een lang bestaande wens in de dorpsgemeenschappen van Papenveer en Langeraar.  

Eiland in de Zuidplas van de Langeraarse Plassen aan het Kerkpad, door de plassen van Papenveer naar Langeraar,

Ecologisch Papeneiland is in mei 2017 als initiatief van Vereniging Eigenaren Langeraarse Plassen (VELP), de Dorpsraad Rondom de Plassen, Scouting Wapata gestart, met ondersteuning van medewerkers van Gemeente Nieuwkoop en Hoogheemraadschap Rijnland. (interactieve beleidsvorming – communicatie van buiten naar binnen).

Het plan geeft invulling aan het verbeteren van de natuurwaarden van de oevers van de Langeraarse plassen zoals geschetst in de visie op het LOP Rijn- en Veenstreek, 2010. Het is gebaseerd op de wensen opgenomen in het Ideeënboek Langeraarse Plassen, in 2012 opgesteld door Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Nieuwkoop met inbreng van VELP en de toenmalige Dorpsraad Langeraar.

 

Doelstelling van STOEP

 Het bevorderen van een actieve en sociale vitaliteit in Langeraar en Papenveer alsmede het leveren van een bijdrage aan het versterken van de biodiversiteit en waterkwaliteit in de Langeraarse Plassen.


Voor wie is STOEP aan de slag ?

 •      Het eiland versterkt en verbindt de vitaliteit van twee dorpskernen.

•      Het voorziet voor de bewoners en verenigingen van deze kernen in tot nu toe niet-aanwezige publieke voorzieningen rond de Zuidplas: openbare recreatie-, sport- en rustfaciliteiten voor jong en oud.

•      In het bijzonder gaat met de realisatie van het Papeneiland voor de minder-valide bewoners van de verzorgings- & bejaardenhuizen Novitas & Veritas in Langeraar hun al lang bestaande wens van een zelfreinigend rolstoelvriendelijk toilet in vervulling. Dit zal voor mantelzorgers en begeleiders een stimulans zijn ouderen en minder-validen van onze prachtige plassen, met uitzicht hierover, te laten genieten. Tevens is dit ook een lang gehoorde roep van inwoners van de kernen om bij het bekende rondje poel lopen van deze toilet gelegenheid gebruik te kunnen maken.

•      De uitzicht- en toeristische informatietoren activeert een bezoek aan de karakteristieke dorpskern van Langeraar, de kwekerijen van Papenveer, de Geerplas en het natuurgebied de Geerplaspolder ten oosten van de Geerplas door wandelaars en fietsers die gebruik maken van de landelijk en regionale routenetwerk via het Kerkpad.

•      Het eiland biedt een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van het water. Met name de verbetering van een gevarieerde planten en dierenwereld is van belang voor ons allen.

 

Kernpunten in het beleid van STOEP zijn

Te voorzien in openbare (water) recreatie- en sportvoorzieningen voor recreërende gebruikers van het aanpalende Kerkpad (Langeraarse Plassen, gemeente Nieuwkoop) onderdeel van regionale en landelijke wandel en fietspad routes.

Het ontwikkelen, (laten) bouwen en tot de overdacht aan de Gemeente Nieuwkoop in eigendom hebben en exploiteren van een voor publiek toegankelijk eiland, met grasveld, strandje, sportvoorzieningen, opstallen en een recreatieve informatie en uitzicht toren gelegen aan het Kerkpad.

De ecologische inrichting ten behoeve van een ecologisch beheer van het eiland.

Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.


Ontwerp Ecologisch Papeneiland

Inrichting recreatie- en sporteiland groot 100 x 20 meter, voorzien van 5 meter brede natuurlijke oevers als verbinding tussen eiland en Kerkpad. De toegankelijkheid wordt gewaarborgd via een brede rolstoelvriendelijke loopbrug en duurzaam verharde paden.

Onderdelen van het recreatie- & sporteiland zijn

•      Recreatiestrand,

•      Aanlegsteigers voor bootjes van recreanten,

•      Bootcamp hoek,

•      Recreatiemeubilair,

•      Openbaar zelfreinigend rolstoelvriendelijk toilet,

•      10 meter hoge uitzicht- en informatietoren,

•      Scouting home,

•      Aanlegsteiger voor scoutingboten,

•      Natuurvriendelijk oevers beveiligd door een storm- /windbreker ter bescherming (onderwater) natuur en afkalving eilandoevers.


De ecologische inrichting van het eiland voorziet in

•      Het behoud van het bestaande groen. De beschermwaardige bomen langs het Kerkpad worden niet gekapt. De realisatie van het recreatie en watersporteiland, geeft invulling aan het verbeteren van de natuurwaarden van de oevers van de Langeraarse Plassen. Het ontwerp voorziet erin de oevers van de Langeraarse plassen in te richten met natuurzones en kruidenrijk openbaar groen.

•      Er word een windbreker aangelegd om de golfslag te breken. Hierdoor wordt oevererosie tegengegaan en ontstaat er windluw en meer helder water. De brede natuurvriendelijke oever van het eiland bied meer kansen voor flora en fauna plus tegelijkertijd een meer natuurlijk decor. De oever tussen het eiland en het Kerkpad wordt aangelegd met een barrière tegen aalscholvers ter bescherming van de waterplanten en vissen, zodat vissen onder de waterplanten beschutting vinden en kunnen foerageren

•      Aan land zullen de grasvelden met kruidenrijke mengsel in gezaaid worden, omringd door bloemrijke inheemse planten. Ideaal voor bijen en andere insecten. Met het snoeihout en grasmaaisel van het eiland zullen ten behoeve van de ringslang twee broeihopen aangelegd worden. Langs de bebouwing wordt hedera en kamperfoelie geplant. De natuurlijke nestplaats voor zangvogels. Langs de oevers met inheemse planten ontstaat een uitstekend biotoop voor riet- & moerasvogels.


De werkzaamheden die STOEP uitvoert zijn:

I.     Plan ontwikkeling van het eiland

     het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar een ecologisch recreatie & sporteiland

     het bezoeken en bestuderen van benchmarkt projecten

     het opstellen van een plan, bestekken en begrotingen

     het verkennen van het maatschappelijk en sociaal draagvlak

     het verkrijgen van de daartoe noodzakelijke vergunningen

     het betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden bij het ontwikkelen van plannen

     het inspreken bij diverse publieke organen

     het uitvoeren van ecologische verkenningen

     het verwerven van private en publieke financiering

     het uitvoeren van aanbestedingen

     het opstellen van contracten

•   II. Het begeleiden van uitvoerende werkzaamheden

     het begeleiden van constructie & uitwerking,

     het begeleiden van de uitvoering

     het begeleiden van de oplevering van het eiland.

     III. Overdracht aan nieuwe eigenaar Gemeente Nieuwkoop

 

Voortgang van de werkzaamheden van de stichting

     Reeds uitgevoerde werkzaamheden per ultimo november 2019:

     de haalbaarheidsstudie naar een ecologisch recreatie & sporteiland:

     het bezoeken en bestuderen van diverse benchmark projecten

     het opstellen van het plan, bestekken en begrotingen

     het verkennen en versterken van het maatschappelijk en sociaal draagvlak

     het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen

     het inspreken bij diverse publieke organen

     het betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden bij het ontwikkelen van plannen

     het uitvoeren van ecologische verkenningen

     het verwerven in private en publieke financiering

     het uitvoeren van aanbestedingen

     het opstellen van contracten

      

     Nog uit te voeren werkzaamheden zijn per ultimo november 2019:

 

     het begeleiden van constructie & uitwerking,

     het begeleiden van de uitvoering

     het begeleiden van de oplevering van het eiland

   de overdracht van het eiland aan de nieuwe eigenaar, Gemeente Nieuwkoop

 

Financiële verantwoording STOEP

     Kosten & dekking in € 1.000, exclusief btw

     Investeringen en kosten:

     Aankoop van water, aanleg van eiland en stormbreker                             

     Scoutinghome,                                                   

     (Nuts) voorzieningen op eiland                                                

     Openbaar toilet                           

     Sportvoorzieningen                                                                               

     Uitzicht & informatietoren                                                                     

     Straat meubilair & recreatieve voorzieningen                       

     Bestemmingsplan / milieuvergunning

                        

     Totaal investeringen ontwikkelkosten                                                ∑      970 €K

 

   Bestuurs- & vrijwilligersvergoedingen                                                            10 €K

 

     Totaal Generaal kosten                                                                                 ∑       980 €K

 

     Dekking

     Alle verworven gelden worden besteed aan de realisatie en vervolmaking van

   bouw en inrichting van het Papeneiland.

     Uit publieke bronnen zijn gelden beschikbaar gesteld door:

     – Gemeente Nieuwkoop:           

     – FMP Rijn- & Veenstreek                                            

     – Hoogheemraadschap van Rijnland                          

     Private financiering:

     – Private donaties tbv toren en rolstoelvriendelijk zelfreinigend toilet                   

     – alsmede door sponsoring van leveranciers                                                                       

      

     Dekking investeringen en kosten                                                              ∑       980 €K

      

     De penningmeester van STOEP administreert toezeggingen, verplichtingen, kosten en baten waarvan verslag gedaan wordt in iedere bestuursvergadering.

     STOEP publiceert jaarlijks een jaarrekening plus -verslag op haar website: www.papeneiland-langeraar.nl